บทความ

 • ภาพกิจกรรม

  บทความ

  บทความชวนอ่าน "โบราณคดี : อดีต มนุษย์ และสังคม"

  Author :

  Description :

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  บทความ

  บทความชวนอ่าน “ประวัติศาสตร์นิพนธ์ปริทัศน์” ทบทวนภูมิทัศน์การศึกษาประวัติศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง

  Author :

  Description :

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  บทความ

  บทความชวนอ่าน สองจีนสมัยหมิง: หนึ่งกิน “ทุเรียนขาว” หนึ่งกิน “จำปาดะ”

  Author :

  Description :

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  บทความ

  บทความชวนอ่าน "หมายเหตุการค้นพบโบราณคดีสโมสร"

  Author :

  Description :

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  บทความ

  บทความชวนอ่าน "คุณค่าของความรู้ที่หายไปในระบบวิจัยด้านสังคมศาสตร์"

  Author : วิสุทธิ์ เวชวราภรณ์

  Description :

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  บทความ

  บทความชวนอ่าน “Soft power” ถอดรหัสโครงสร้าง “อำนาจละมุนละไม” ในมิติวัฒนธรรม

  Author : รศ.ดร.เอกรินทร์ พึ่งประชา

  Description :

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  บทความ

  บทความชวนอ่าน สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพกับประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทยสมัยใหม่

  Author : กฤชกร กอกเผือก

  Description :

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  บทความ

  บทความชวนอ่าน แนวคิดมานุษยวิทยากับการศึกษาความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสังคมไทย

  Author : นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ (Narupon Duangwises)

  Description :

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  บทความ

  บทความชวนอ่าน เล่าเรื่องเที่ยวมณฑลเพชรบูรณ์ ชาติพันธุ์วรรณนาในพระนิพนธ์ สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

  Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกรินทร์ พึ่งประชา

  Description :

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  บทความ

  บทความชวนอ่าน มานุษยวิทยาสถาปัตยกรรม architectural anthropology

  Author : ปิยเทพ ตันมหาสมุทร

  Description :

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  บทความ

  บทความชวนอ่าน แผ่นดินไหว: เหตุมงคลในอุดมคติ ฤๅลางร้ายของแผ่นดิน

  Author : ดร.ตรงใจ หุตางกูร นักวิจัยด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  Description :

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  บทความ

  บทความ ท้าวเวสสุวรรณ วัตถุในอุตสาหกรรมความเชื่อ

  Author : ผู้เขียน ผศ.ดร.ปุรินทร์ นาคสิงห์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  Description :

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  บทความ

  หน้ากาก: วัตถุทางวัฒนธรรม ตัวอ้น และโรคระบาด

  Author : จุฑามาศ ลิ้มรัตนพันธ์

  Description :

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  บทความ

  ชวนอ่าน "เพลินเส้นสีฝีพระหัตถ์" กรมสมเด็จพระเทพฯ

  Author : ปุญญิศา เปล่งรัศมี

  Description :

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  บทความ

  วัฒนธรรมและพฤติกรรมของไทย – Thai Culture and Behavior/ Ruth Benedict ผู้เขียน; พรรณี ฉัตรพลรักษ์ ผู้แปล

  Author : ผู้เขียน จรรยา ยุทธพลนาวี รักษาการผู้จัดการฝ่ายบริการสารสนเทศ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  Description :

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  บทความ

  บทความ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ : บทเรียนจากเพื่อนบ้าน (Heritage of the Nations: lessons learned from the neighboring countries)

  Author : วิภาวดี โก๊ะเค้า บรรณารักษ์ ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  Description :

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  บทความ

  มรดกวัฒนธรรมที่ไม่เป็นกายภาพกับพิพิธภัณฑ์ Intangible heritage and the museum

  Author : ปริยฉัตร เวทยนุกูล บรรณารักษ์ ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  Description :

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  บทความ

  ศึกษา เรียนรู้ เรื่องราวของ "ดินแดนสุวรรณภูมิ" เพื่อค้นหาศักยภาพ และ คุณค่า เพื่อเพิ่ม "มูลค่า" ให้กับแผ่นดินไทย และ ภูมิภาคอาเซียน ร่วมศึกษา วิจัยโดย สถาบันสุวรรณภูมิศึกษา ธัชชา

  Author : เผยแพร่โดย : นางสาวสุวดี เหมือนอ้น กลุ่มสื่อสารองค์กร (สอ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

  Description :

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  บทความ

  ชวนอ่าน วัดศรีสุพรรณ ร่องรอยจากจารึก

  Author : ทนงศักดิ์ เลิศพิพัฒน์วรกุล ผู้จัดการฝ่ายคลังข้อมูลวิชาการ

  Description :

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  บทความ

  ชวนอ่าน เพลินทัศนากับจารึกและภาพจิตรกรรมตำราแมว ณ ตำหนักวาสุกรี (หอไตรวัดโพธิ์)

  Author : นวพรรณ ภัทรมูล นักวิชาการ ฝ่ายคลังข้อมูลวิชาการ

  Description :

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  บทความ

  ชวนอ่าน พรานบุญ เจ้าแห่งอาคมขลัง และอารมณ์ขัน

  Author : นวพรรณ ภัทรมูล นักวิชาการคลังข้อมูล ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  Description :

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  บทความ

  ชวนอ่าน ตำนานพระลักษณ์หน้าทอง มนต์ศาสตร์มายานำพาให้ ‘ลักษณ์’ ให้หลง

  Author : นวพรรณ ภัทรมูล นักวิชาการคลังข้อมูล ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  Description :

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  บทความ

  ชวนอ่าน วัฒนธรรมการสักในล้านนา

  Author : ภูเดช แสนสา หอศาสตราแสนเมืองฮอม จังหวัดแพร่

  Description :

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  บทความ

  เรื่องเล่า จาก 9 แขกรับเชิญพิเศษ ผู้มุ่งมั่นกอบกู้ "ช่างศิลป์ท้องถิ่นไทย" จาก เสวนาวิชาการซีรีส์ธัชชา “ช่างศิลป์ท้องถิ่นไทย Never die”

  Author :

  Description :

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  บทความ

  "อว. ขับเคลื่อน ธัชชา-ธัชวิทย์" ผนึกกำลัง "ศิลป์-วิทย์"

  Author : ผู้จัดการออนไลน์

  Description :

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  บทความ

  ชวนอ่าน โบราณคดีเมือง โบราณคดีกรุงเทพมหานคร

  Author : วิภาวดี โก๊ะเค้า นักบริการสารสนเทศ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  Description :

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  บทความ

  สถาบันพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดงาน “หัตถศิลป์ลำปาง

  Author : เว็ปไซต์สำนักข่าวไทย ไทม์นิวส์

  Description : ด้วยสถาบันพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ ลำปาง ร่วมกันจัดงานนิทรรศการ “หัตถศิลป์ลำปาง : มรดกศรัทธา

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  บทความ

  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช “พัฒนาคุณภาพชีวิตในชนบทห่างไกล และถิ่นทุรกันดาร”

  Author : รงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

  Description : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเป็น โรงพยาบาลชุมชนประจำอำเภอ โดย โรงพยาบาลทั้ง 21 แห่ง เกิดจากการร่วมมือ ของภาครัฐและประชาชนน้อมเกล้าฯ

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  บทความ

  ปฐมบทแห่งสุวรรณภูมิ ตอน การค้นพบร่องรอย ของมนุษย์ที่เก่าแก่กว่า 30,000 ปี

  Author : รายการ “รากสุวรรณภูมิ” ทางช่อง Thai PBS

  Description : แหล่งโบราณคดีเพิงผาถ้ำลอดตั้งอยู่ในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน พื้นที่ส่วนใหญ่ของ อำเภอปางมะผ้า เป็นภูเขาสูงมีแม่น้ำไหลผ่าน

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  บทความ

  หัวข้อ “อัฟกานิสถานกับการเมืองโลก”

  Author : สถาบันโลกคดีศึกษา

  Description : นายสมปอง สงวนบรรพ์ ผู้อำนวยการสถาบันโลกคดีศึกษา ได้กล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการซีรีย์ไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ในหัวข้อ อัฟกานิสถานกับการเมืองโลก

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  บทความ

  เครื่องลงยาสี

  Author : http://thaiartisan.org

  Description : เครื่องลงยาสี เป็นวิธีการประดับตกแต่งโลหะของไทย อีกอย่างหนึ่ง ปรากฏในพงศาวดาร ว่าเครื่องลงยาสี เป็นหนึ่งในเครื่องราชูปโภค

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  บทความ

  เครื่องเขินในวีถีล้านนาจากอดีตสู่ปัจจุบัน

  Author : http://thaiartisan.org

  Description : เครื่องเขิน Lacquerware เป็นงานหัตถกรรม ประเภทหนึ่งที่แพร่หลายในเอเชีย ในอดีตมีทั้งของใช้ ในครัวเรือน เครื่องใช้ในพิธีกรรม ตลอดจนรูปเคารพ และงานศิลปกรรม

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  บทความ

  ส่งความรู้ถึงมือประชาชน กับเสวนาวิชาการ “พิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแห่งชาติกับการพัฒนาประเทศ”

  Author : เว็ปไซต์ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

  Description : เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 : ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในการเสวนาวิชาการ

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  บทความ

  หุบกระพง “ปฐมบทแห่งระบบสหกรณ์การเกษตรไทย”

  Author : ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง, มูลนิธิมั่นพัฒนา

  Description : หุบกะพงเคยเป็นเพียงพื้นที่ดินแห้งแล้ง ขาดแคลนน้ำ จนเมื่อ พ.ศ. 2507 พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  บทความ

  “อาเซียนในยุคที่จีนกับสหรัฐ แข่งขันกันอย่างหนัก...มุมมองจากไทย”

  Author : สถาบันโลกคดีศึกษา

  Description : อาเซียนเกิดขึ้นในยุคสงครามเย็น ปี พ.ศ.2510 หรือ ค.ศ.1967 สิ้น สุดในปี พ.ศ.2534 ทั้งหมด 24 ปีในยุคสงครามเย็น

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  บทความ

  ปฐมบทแห่งสุวรรณภูมิ ตอน กลุ่มชาติพันธุ์ไป่เยว่

  Author : สถาบันโลกคดีศึกษา

  Description : กลุ่มชาติพันธุ์ไป่เยว่ มีจุดเริ่มต้นเมื่อประมาณ 2,300 ปีก่อน ที่มณฑลเจ้อเจียง ทางตอนใต้ของจีน

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  บทความ

  1 ปี ธัชชา กับ ภารกิจของ สถาบันสุวรรณภูมิศึกษา

  Author : สถาบันสุวรรณภูมิศึกษา

  Description : จากการช่วยงานวิจัย ของสถาบันสุวรรณภูมิศึกษา สามารถ สรุปประเด็นสำคัญได้ 3 ประเด็น

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  บทความ

  1 ปี ธัชชา กับ ภารกิจของ สถาบันโลกคดีศึกษา

  Author : สถาบันโลกคดีศึกษา

  Description : แผ่นดินบริเวณนี้ ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณเอเชียตะวันออก เฉียงใต้โดยเฉพาะพื้นที่ประเทศไทยบริเวณนี้เป็นพื้นดิน แห่งโลกาภิวัตน์มานานแล้ว

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  บทความ

  พัฒนาการ ธัชชา 1 ปี

  Author : กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

  Description : ธัชชาเป็นอย่างไรบ้าง ใน 1 ปีที่ผ่านมา สิ่งแรกคือ ผลงาน ถือว่าประสบความสำเร็จมาก ๆ

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  บทความ

  การตีความหมายของนามสุวรรณภูมิ

  Author : ดร.อมรา ศรีสุชาติ

  Description : สุวรรณภูมิเกิดจากภาษาสันสกฤต คำว่า สุ+วรรณ+ภูมิ เมื่อแยกคำของสุวรรณภูมิออกสามารถ แปลความหมายได้หลายอย่าง เช่น ผิวงามผิวสวย ครุฑสีสุก ทองคำ

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  บทความ

  ปฐมบทแห่งสุวรรณภูมิ

  Author : รายการ “รากสุวรรณภูมิ”

  Description : ศาสตราจารย์ ดร. รัศมี ชูทรงเดช จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ใช้เวลา ศึกษาเรื่องราวมนษุย์ก่อนประวัติศาสตร์บนพื้นที่สูงของไทย แหล่ง โบราณคดี ที่สำคัญ คือ ถ้ำผีแมนโลงลงรัก อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  บทความ

  ปฐมบทแห่งสุวรรณภูมิ ตอน ผ้ากัญชง และไม้ทอผ้า

  Author : รายการ “รากสุวรรณภูมิ”

  Description : ารค้นพบผ้ากัญชง และไม้ทอผ้าที่พบในแหล่ง โบราณคดีถ้ำผีแมนโลงลงรัก นำไปสู่การศึกษาวิถี ชุมชนของผู้คนในท้องถิ่น ซึ่งอาจมีประโยชน์ต่อการ เชื่อมโยงอดีตมาถึงปัจจุบัน

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  บทความ

  เครื่องถมเคยเป็นบรรณาการ ถวายพระเจ้าหลุยส์ที่ 14

  Author : สถาบันช่างศิลป์ท้องถิ่น

  Description : เครื่องถมคือสิ่งของเครื่องใช้ด้วยฝีมือประณีตศิลป์ ชั้นสูงชนิดหนึ่งซึ่งคนไทยรู้จักนิยมกันมากมาแต่ครั้ง กรุงศรีอยุธยา มีนับตั้งแต่ กระโถน คนโท กล่องยา แอบหมาก เชี่ยนหมาก ฯลฯ

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  บทความ

  วัฒนธรรมเครื่องสด : งานแทงหยวก

  Author : สถาบันช่างศิลป์ท้องถิ่น

  Description : วัฒนธรรมดอกไม้ไทยแต่โบราณยังครอบคลุมถึง การสร้างสรรค์ “เครื่องสด” คือการนำของสด เช่น หยวก ใบตอง ดอกไม้ และผลไม้บางชนิด มาประดิษฐ์ตกแต่งในพิธีสำคัญ

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  บทความ

  เครื่องดนตรีไทยจะเป็นไฉน หากไม่มีช่างสร้างและซ่อม

  Author : สถาบันช่างศิลป์ท้องถิ่น

  Description : เครื่องดนตรีที่เล่นในภูมิภาคต่างๆของประเทศไทย มีสำเนียง ท่วงทำนอง จังหวะและลีลาของตนเอง โดยที่กิจกรรมรื่นเริง ประเพณี สำเนียง ภาษา วัฒนธรรมและความเชื่อแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  บทความ

  1 ปี ธัชชา กับ ภารกิจของ สถาบันช่างศิลป์ท้องถิ่น

  Author : สถาบันช่างศิลป์ท้องถิ่น

  Description : 1 ปีที่ผ่านมาของสถาบันช่างศิลป์ท้องถิ่น เกิดโครงการ เกิดผลผลิตที่พัฒนารากแก้วของชุมชน มีการทำงานวิจัย เพื่อให้ได้ ข้อมูลที่ครอบคลุม 17 จังหวัด

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  บทความ

  สถาบันพิพิธภัณฑ์ ศิลปกรรมแห่งชาติ

  Author : สถาบันพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแห่งชาต

  Description : สถาบันพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแห่งชาติเป็น 1 ใน 5 สถาบันของธัชชา ซึ่งได้จัดตั้งขึ้น ภายในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  บทความ

  1 ปี ธัชชา กับ ภารกิจของ สถาบันพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแห่งชาติ

  Author : สถาบันพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแห่งชาติ

  Description : สวัสดีครับ หนึ่งปีที่ผ่านมากับสถาบันพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรม แห่งชาติ เป็นการทำงานด้วยความสนุกตามแนวคิดของ ท่านรัฐมนตรี ในระยะเวลาไม่ถึงหนึ่งปี มีการอนุมัติโครงการ ไป 25 โครงการ งานวิจัยที่เกิดขึ้น 25 งานวิจัย แบ่งเป็น เรื่องพื้นฐานทั้งหมด

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  บทความ

  1 ปี ธัชชา กับ ภารกิจของ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง

  Author : สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง

  Description : กราบเรียนทำานรัฐมนตรี ท่านแขกผู้มีเกียรติที่เคารพ ผมในฐานะผู้อำนวยการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  บทความ

  สุนทรีย์ในดีเอ็นเอ ไท กะได

  Author : ศูนย์สุวรรณภูมิ

  Description : คนเมืองคือคนที่เข้าเมือง ใช่คำเมือง แต่งตัวเมืองเป็นลักษณะร่วมของวัฒนธรรมแต่ไม่ได็ specific ว่าเป็นกลุ่มประชากรใดประชากรหนึ่งโดยเฉพาะ

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  บทความ

  ปลูกป่า 3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง “อนุรักษ์ดินและน้ำ”

  Author : ธัชชา

  Description : โครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์อันเสื่อมโทรมจากการ บุกรุกป่าเพื่อการเกษตร ฟื้นคืนความอุดม สมบูรณ์แก่ผืนป่า

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  บทความ

  อ่างพวง “จัดการน้ำในพื้นที่ต่างระดับเพื่อแก้ปัญหาน้ำขาดแคลน”

  Author : ธัชชา

  Description : โครงการพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรม นาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) เพื่อแก้ปัญหาน้ำขาดแคลน ขจัดภัยแล้ง เพิ่มแหล่งน้ำในการเกษตรและอุปโภค บริโภค อีกทั้งยังช่วยสร้างสมดุลให้ระบบนิเวศ

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  บทความ

  หญ้าแฝก “ศาสตร์ของพระราชาเพื่อการพัฒนาดิน น้ำ ป่าไม้”

  Author : ธัชชา

  Description : โครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากต่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  บทความ

  ปฐมบทแห่งสุวรรณภูมิ ตอน ยางรัก

  Author : รายการ “รากสุวรรณภูมิ” ทางช่อง Thai PBS

  Description : การสังเกตุและพบยางรักที่ถูกทาฉาบไว้ตามผิวโลงไม้ ในแหล่งโบราณคดีถ้ำผีแมน โลงลงรัก

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  บทความ

  สายพันธุ์จิตรลดา “สายสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น หนุนความมั่นคงทางอาหาร”

  Author : เกษตรอินเทรนด์. นิลจิตรลดา

  Description : ปลานิลสายพันธุ์จิตรลดา เป็นปลาพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  บทความ

  ปฐมบทแห่งสุวรรณภูมิ ตอน ลูกปัด หัวหมู ฟันโลหะ

  Author : รายการ “รากสุวรรณภูมิ” ทางช่อง Thai PBS

  Description : ลูกปัด ที่พบในแหล่งโบราณคดีถ้ำผีแมนโลงลงรัก เป็นโบราณวัตถุที่น่าสนใจต่อการเชื่อมโยง เรื่องการเคลื่อนย้ายของผู้คนในอดีตเมื่อหลายพันปีก่อนได้

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  บทความ

  วิถีศรัทธาอีสาน : มรดกวัฒนธรรมจากอดีตสู่ปัจจุบัน”

  Author : เว็บไซต์ CBNT channel

  Description : นิทรรศการ “วิถีศรัทธาอีสาน : มรดกวัฒนธรรมจากอดีตสู่ปัจจุบัน”

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  บทความ

  ศาสนศิลป์ในประเทศไทย

  Author : สถาบันช่างศิลป์ท้องถิ่น – Thai Artisan

  Description : ศิลปะกับศาสนามีความสัมพันธ์กันมาอย่าง ยาวนานในประวัติศาสตร์

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  บทความ

  มองบ้านเมือง ผ่าน 1 ปี ธัชชา

  Author : การกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

  Description : หนึ่งปีหลังจากการเปิดตัวธัชชาทำให้ผมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบ้านเมือง ของเราหลายประการ ประการแรก ประเทศของเรามีประวัติ มีอดีตและ มีโบราณคดีที่สามารถย้อนกลับไปได้เป็นเวลา 2,000 – 3,000 ปี

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  บทความ

  คันฉ่องสำริด เขาสามแก้ว ชุมพร หลักฐานโบราณวัตถุสมัยราชวงศ์ฮั่น บนคาบสมุทรแห่งสยาม

  Author : ศูนย์สุวรรณภูมิศึกษา

  Description : คันฉ่องสำริดแบบศิลปะจีนถือเป็นโบราณวัตถุที่พบในประเทศไทยตามแหล่ง โบราณคดีที่สำคัญในหลายๆ พื้นที่

  รายละเอียด
This website uses cookies to help us to provide you with a good experience when you use the website and also allows us to improve the website. By continuing to use the website, you are agreeing to us placing cookies on your computer or read cookie Privacy Policy . You are agreeing to us placing cookies on your computer
ChatBot cancel

สวัสดีฉันคือแชทบอทจาก
ธัชชา ฉันสามารถช่วยอะไรได้บ้าง?

ChatBot cancel
สวัสดีฉันคือแชทบอทจาก
ธัชชา ฉันสามารถช่วยอะไรได้บ้าง?
powered by Eventpass

ธัชชา มีสถานะเป็นหน่วยงานภายในระดับกองของสำนักปลัดกระทรวง อว. ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใด ๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้งให้ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

© 2021 TASSHA, Office of the Permanant Secretary , Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.

แอปพลิเคชั่นทั้งหมดของกระทรวง อว.

ติดตาม "ธัชชา" ได้ที่