อว. จัดเสวนาวิชาการ “Climate Change: ปัญหาหลากมิติ และผลกระทบต่อไทย” สร้างแรงกระเพื่อมให้ตระหนักถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มุ่งขับเคลื่อนสู่การแก้ไขอย่างยั่งยืน
อว. จัดเสวนาวิชาการ “Climate Change: ปัญหาหลากมิติ และผลกระทบต่อไทย” สร้างแรงกระเพื่อมให้ตระหนักถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มุ่งขับเคลื่อนสู่การแก้ไขอย่างยั่งยืน

 เมื่อวันที่ 8 มี.ค. นายวันนี นนท์ศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดงานเสวนาวิชาการ ในหัวข้อ “Climate Change: ปัญหาหลากมิติ และผลกระทบต่อไทย” ซึ่งจัดโดย วิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (ธัชชา) โดยมี ดร.อนุสนธิ์ ชินวรรโณ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาต่างประเทศ (ISC) และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ผู้อำนวยการสถาบันธรรมรัตน์เพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และ ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากร พร้อมทั้งมีนายสมปอง สงวนบรรพ์ ผู้อำนวยการสถาบันโลกคดีศึกษา ธัชชา เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ 
นายวันนี กล่าวว่า จากสถานการณ์โลกในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศได้ทวีความรุนแรงขึ้นจากปัญหาสิ่งแวดล้อมสู่ปัญหาความมั่นคงในด้านต่าง ๆ โดยทุกประเทศต้องร่วมรับผิดชอบต่อปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามขีดความสามารถที่แต่ละประเทศจะทำได้ โดยการแก้ปัญหาของประเทศไทยนั้นอาจมีแนวทางที่หลากหลาย และต้องใช้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยตนคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้าร่วมรับฟังการเสวนา ทั้งในห้องประชุม และผ่านระบบออนไลน์ จะได้รับองค์ความรู้และข้อเสนอแนะสำหรับใช้เป็นแนวทางในการพิจารณานโยบาย และการปรับตัวที่เหมาะสมของภาคส่วนต่าง ๆ ของไทยต่อไป


This website uses cookies to help us to provide you with a good experience when you use the website and also allows us to improve the website. By continuing to use the website, you are agreeing to us placing cookies on your computer or read cookie Privacy Policy . You are agreeing to us placing cookies on your computer
ChatBot cancel

สวัสดีฉันคือแชทบอทจาก
ธัชชา ฉันสามารถช่วยอะไรได้บ้าง?

ChatBot cancel
สวัสดีฉันคือแชทบอทจาก
ธัชชา ฉันสามารถช่วยอะไรได้บ้าง?
powered by Eventpass

ธัชชา มีสถานะเป็นหน่วยงานภายในระดับกองของสำนักปลัดกระทรวง อว. ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใด ๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้งให้ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

© 2021 TASSHA, Office of the Permanant Secretary , Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.

แอปพลิเคชั่นทั้งหมดของกระทรวง อว.

ติดตาม "ธัชชา" ได้ที่