ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ณ จ. สุโขทัย
ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ณ จ. สุโขทัย


            เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2566 สำนักงานบริหารวิทยสถานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (สบว.) ได้ร่วมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของโครงการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง “ตลาดชุมชนฟาร์มกวางตามแบบเศรษฐกิจ BCG ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ณ ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน จังหวัดสุโขทัย ซึ่งภายในงานจะมีการให้ความรู้กับกลุ่มนักเรียนและผู้เข้าชมตลาดชุมชนฟาร์มกวาง โดยทาง รศ.ดร.มณี อัชวรานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง อธิบายถึงการดำเนินการโครงการ “ตลาดชุมชนฟาร์มกวางตามแบบเศรษฐกิจ BCG ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตั้งแต่เริ่มต้นทำฟาร์มกวางในปี พ.ศ. 2545 มาจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลากว่า 21 ปี จากการนำเข้าสายพันธุ์กวางจำนวน 2 สายพันธุ์ คือ รูซ่า และ ซิก้า มาทำการวิจัยเกี่ยวกับเขากวางอ่อน เพื่อให้ผลิตเป็นยาบำรุงร่างกาย นอกจากเขากวางอ่อนที่นำมาทำเป็นยาบำรุงร่างกายแล้ว เขากวางชนิดแข็ง ยังสามารถนำมาแกะสลักเป็นลวดลายต่าง ๆ และนำมาทำเป็นเครื่องประดับ รวมทั้งการนำมาทำเป็นด้ามมีด ด้ามกริช ซึ่งเป็นอาวุธที่ใช้สำหรับประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ ทั้งนี้ยังสามารถนำมาใช้ทดแทนงาช้างซึ่งเป็นสัตว์คุ้มครองได้อีกด้วยเพราะมีความแข็งมากกว่างาช้าง นอกจากเขากวางยังได้มีการให้ความรู้ถึงมูลกวางที่นำมาใช้ในการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อนำมูลไส้เดือนมาทำเป็นปุ๋ยได้อีกด้วย โดยภายในตลาดชุมชนฟาร์มกวาง ได้มีการให้ชาวบ้านภายในพื้นที่ ที่มีการผลิตสินค้าตามภูมิปัญญาตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน เข้ามาสาธิต และจำหน่ายให้กับผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งในโอกาสนี้ ผอ.ฉัตต์ธิดา  บุญโต ผอ.สบว. ได้เป็นวิทยากรร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้และการเสวนาเชิงวิชาการสร้างสรรค์ ในหัวข้อ “วิถีชีวิตชุมชนสุโขทัยกับเศรษฐกิจแบบ BCG”พร้อมทั้งผู้ร่วมเสวนาจากหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาคเอกชน และชาวบ้านที่ผันตัวกลับมาทำธุรกิจสร้างรายได้สามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ในจังหวัดบ้านเกิด โดยมี ผศ.พรชัย วงศ์วาสนา หัวหน้าโครงการงานวิจัย เป็นผู้ดำเนินรายการเสวนา ให้ได้รับรู้ถึงการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ตลอดจนการนำหลักการ BCG เข้ามาร่วมพัฒนาชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย
This website uses cookies to help us to provide you with a good experience when you use the website and also allows us to improve the website. By continuing to use the website, you are agreeing to us placing cookies on your computer or read cookie Privacy Policy . You are agreeing to us placing cookies on your computer
ChatBot cancel

สวัสดีฉันคือแชทบอทจาก
ธัชชา ฉันสามารถช่วยอะไรได้บ้าง?

ChatBot cancel
สวัสดีฉันคือแชทบอทจาก
ธัชชา ฉันสามารถช่วยอะไรได้บ้าง?
powered by Eventpass

ธัชชา มีสถานะเป็นหน่วยงานภายในระดับกองของสำนักปลัดกระทรวง อว. ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใด ๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้งให้ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

© 2021 TASSHA, Office of the Permanant Secretary , Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.

แอปพลิเคชั่นทั้งหมดของกระทรวง อว.

ติดตาม "ธัชชา" ได้ที่