VDO

 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  “คอนเสิร์ตเสียงแห่งสุวรรณภูมิและนิทรรศการการสร้างการรับรู้ของสถาบันสุวรรณภูมิศึกษา”

  Author :

  Description :

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  เสวนาวิชาการซีรีส์ฯ : Thailand and China amidst Changing Regional Architecture

  Author :

  Description :

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  ธัชชาเสวนา : “ชีวิตก่อนความตายของคนบนแผ่นดินสุวรรณภูมิ”

  Author :

  Description :

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  สถาบันสุวรรณภูมิศึกษา

  Author :

  Description :

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  สถาบันพิพิธภัณฑ์และศิลปกรรมแห่งชาติ

  Author :

  Description :

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  ต้นแบบชุมชนในด้านศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ จ.จันทบุรี (สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง)

  Author :

  Description :

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  ต้นแบบชุมชนในด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยชุมชน จ.สุพรรณบุรี (สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง)

  Author :

  Description :

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง

  Author :

  Description :

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  สถาบันช่างศิลป์ถิ่นไทย

  Author :

  Description :

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  การพัฒนาชุมชนต้นแบบ บ้านดอนกอย จ.สกลนคร

  Author :

  Description :

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  สถาบันโลกคดีศึกษา

  Author :

  Description :

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  ร่วมฟังทัศนต่อหนังสือ "มหาวิทยาลัยในจุดเปลี่ยน"

  Author :

  Description :

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  โครงการปาฐกถาพิเศษเอกลักษณ์ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เรื่อง “พระมหากษัตริย์กับความเป็นไทย”

  Author :

  Description :

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  นิทรรศการธัชชา

  Author :

  Description :

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  Walk With อว. 2563 ep.4 ธัชชา

  Author :

  Description :

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  เสวนาวิชาการ "ธัชชา" หัวข้อ "เส้นทางการค้าอ่าวไทย จีนและสุวรรณภูมิ จากอดีตถึงปัจจุบัน

  Author :

  Description :

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  "ธัชชา Dinner Talk" หัวข้อ "โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี และความร่วมมือกับธัชชา

  Author :

  Description :

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  เสวนาวิชาการ หัวข้อ "การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ ในศตวรรษที่ 21"

  Author :

  Description :

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  เสวนาวิชาการ “พิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแห่งชาติกับการพัฒนาประเทศ” หัวข้อ สุนทรียศาสตร์กับศิลปะ

  Author :

  Description :

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  อว.พาเที่ยว ครั้งที่ 1 “หลากหลายของดีที่ผักไห่" ต้นเหง้าและจุดกำเนิดของอยุธยา

  Author :

  Description :

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  ขอเชิญรับฟังเสวนา เรื่อง "Soft Power สร้างสรรค์อัศจรรย์ช่างศิลป์อยุธยา"

  Author :

  Description :

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  เชิญรับชมเสวนาวิชาการ เรื่อง"ผลกระทบของเศรษฐกิจจีนและญี่ปุ่นต่อเอเซีย"

  Author :

  Description :

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  แนวคิดมานุษยวิทยากับการศึกษาความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสังคมไทย Anthropological Concepts and the Studies of Animistic Beliefs in Thai Society

  Author :

  Description :

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  งานเสวนาวิชาการซีรี่ย์กรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 1 “อยุธยา on the move” หัวข้อ อยุธยาที่หลากหลาย : ประวัติศาสตร์ สังคมวัฒนธรรมและการศึกษา

  Author :

  Description :

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  งานเสวนาวิชาการซีรี่ย์กรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 1 “อยุธยา on the move” หัวข้อ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับบางเรื่องราวในประวัติศาสตร์อยุธยา

  Author :

  Description :

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  งานเสวนาวิชาการซีรี่ย์กรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 1 “อยุธยา on the move” หัวข้อ ศิลปกรรมอยุธยา : การต่อยอดความรู้สู่อนาคต

  Author :

  Description :

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  อาเซียนในยุคที่จีนกับสหรัฐขัดแย้งแข่งขันกันอย่างหนัก : มุมมองจากไทย

  Author :

  Description :

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  การเสวนาวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง “สุวรรณภูมิกับความท้าทายใหม่”

  Author :

  Description :

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  เสวนาวิชาการซีรีส์กรุงศรีอยุธยา “จีน-ไทยใช่ใครอื่น : พลวัตชาวจีนในกรุงศรีอยุธยา”

  Author :

  Description :

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  5 คำถาม เรื่องธัชชา กับ รมว. อว.

  Author :

  Description :

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  งานเสวนา พิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแห่งชาติกับการพัฒนาประเทศ

  Author :

  Description :

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  เสวนา “Middle Power Diplomacy : ยุทธศาสตร์การต่างประเทศไทยในอินโด – แปซิฟิก และการเมืองมหาอำนาจ”

  Author :

  Description :

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  สุวรรณภูมิศึกษาไร้พรมแดนในยุคดิจิทัล

  Author :

  Description :

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  เสวนาวิชาการธัชชาหัวข้อ "ระเบียงเศรษฐกิจล้านนาตะวันออก จากอดีตสู่ปัจจุบัน"

  Author :

  Description :

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  งานเสวนาวิชาการสร้างพื้นที่เรียนรู้จากอดีตสู่อนาคตเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ 2

  Author :

  Description :

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  งานเสวนาวิชาการสร้างพื้นที่เรียนรู้จากอดีตสู่อนาคตเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ 1

  Author :

  Description :

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  รายงานกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชนฯ

  Author :

  Description :

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  เสวนาวิชาการธัชชา ในหัวข้อ “โลกคดีที่ วินส์ พึงรู้”

  Author :

  Description :

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  ประชาสัมพันธ์ " ธัชชา "

  Author :

  Description :

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  ประชาสัมพันธ์ "สถาบันพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแห่งชาติ" 2

  Author :

  Description :

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  ประชาสัมพันธ์ "สถาบันพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแห่งชาติ" 1

  Author :

  Description :

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  ครบรอบ 1 ปี "ธัชชา" วิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศไทย

  Author :

  Description :

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  งานเสวนา จุดตั้งต้นการศึกษาการต่างประเทศของไทยในมหาวิทยาลัย

  Author :

  Description : งานเสวนาวิชาการ จุดตั้งต้นการศึกษาการต่างประเทศของไทยในมหาวิทยาลัย วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  การเสวนาสืบสานเศรษฐกิจพอเพียง สู่โมเดลการพัฒนาระดับสากล

  Author :

  Description :

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  เสวนา เรื่อง ช่างศิลป์ท้องถิ่น : เศรษฐกิจสร้างสรรค์บนวิถีพุทธ

  Author :

  Description :

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  งานเสวนาวิชาการซีรีส์กรุงรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2 เรื่อง “ชาวสยามกับการรู้หนังสือในสังคมอุดมปัญญา”

  Author :

  Description :

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  เสวนาวิชาการซีรีส์กรุงรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1 จากเรือกสวนสู่สำเภา รัตนโกสินทร์สมัยรัชกาลที่ 3

  Author :

  Description :

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  การเสวนา เรื่อง "พระลากภาคใต้ สกุลช่างนครศรีธรรมราช และการสร้างพระลากแม่ยุพา" ณ บ้านขุนบวรรัตนารักษ์ ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

  Author :

  Description :

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  เสวนาวิชาการ ช่างศิลป์ท้องถิ่นไทย Never die ด้วยพลัง อว.”

  Author :

  Description :

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  ชวนชม เกลือศาสตร์ สารคดีสั้นในโครงการ "อว.พารู้ พารัก รากเหง้าแผ่นดินไทย"

  Author :

  Description :

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  ชวนชม แพรวพราว สารคดีสั้นในโครงการ "อว.พารู้ พารัก รากเหง้าแผ่นดินไทย"

  Author :

  Description :

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  การเสวนา บันดาลไทย “ทะยานให้สร้างสรรค์ ปั้นไทยด้วยมือ GEN Z

  Author :

  Description :

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  ฟังย้อนหลัง เสวนา Mini Talk mini Trend เรื่อง “ฎ ชฎา Pop Coolture” จาก TASSHA (ธัชชา) วิทยสถานด้าน สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย อว.

  Author :

  Description :

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  บทสัมภาษณ์พิเศษ "ช่างศิลป์ ถิ่นไทย"

  Author :

  Description :

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  เชิญรับฟังย้อนหลัง งานสัมมนาวิชาการการพัฒนาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศไทย

  Author :

  Description :

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  อว. จัดเสวนาซีรีย์ประวัติศาสตร์ กรุงรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3 “ก้าวย่างที่มั่นคง กำเนิดกรุงรัตนโกสินทร์”

  Author :

  Description :

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  เชิญรับฟังย้อนหลัง เสวนาวิชาการซีรีส์กรุงรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 4 "Disruptive Times สมัยพระจอมเกล้าฯ"

  Author : จัดโดย ธัชชา วิทยสถานแห่งภูมิปัญญาไทย สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และ ศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย

  Description :

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  งานเสวนาวิชาการ เเละนิทรรศการ "เปิงใจ๋ เก่า-ใหม่ สล่าศิลป์ล้านนา"

  Author : โดย สถาบันช่างศิลป์ท้องถิ่น ธัชชา

  Description : งานเสวนาวิชาการ เเละนิทรรศการ "เปิงใจ๋ เก่า-ใหม่ สล่าศิลป์ล้านนา" วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2566 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโดย สถาบันช่างศิลป์ท้องถิ่น ธัชชา

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  รัศมี ชูทรงเดช: ว่าด้วยสุวรรณภูมิ

  Author : -

  Description : -

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  อว. เปิดตัวนิทรรศการ “วิถีศรัทธาอีสาน: มรดกวัฒนธรรมจากอดีตสู่ปัจจุบัน”

  Author : -

  Description : -

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  SMART LIVE : นิทรรศการ “วิถีศรัทธาอีสาน : มรดกวัฒนธรรมจากอดีตสู่ปัจจุบัน”

  Author : -

  Description : -

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  นิทรรศการ “วิถีศรัทธาอีสาน : มรดกวัฒนธรรมจากอดีตสู่ปัจจุบัน” นิทรรศการ “วิถีศรัทธาอีสาน : มรดกวัฒนธรรมจากอดีตสู่ปัจจุบัน” นิทรรศการ “วิถีศรัทธาอีสาน : มรดกวัฒนธรรมจากอดีตสู่ปัจจุบัน”

  Author :

  Description :

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  Lady New : นิทรรศการ “วิถีศรัทธาอีสาน : มรดกวัฒนธรรมจากอดีตสู่ปัจจุบัน" ระหว่างวันที่ 22 – 27 มี.ค.

  Author : -

  Description : -

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  พิพิธภัณฑ์ฯ พิมาย ขอ ซินโครตรอน วิเคราะห์ แหล่งที่มาทองคำพันปี

  Author : -

  Description : -

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  เอนก เหล่าธรรมทัศน์: ว่าด้วยสุวรรณภูมิ

  Author : -

  Description : -

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  นิทรรศการ วิถีศรัทธาอีสาน มรดกวัฒนธรรมจากอดีตสู่ปัจจุบัน

  Author : -

  Description : -

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  สุวรรณภูมิ HUB EP4 เศรษฐกิจและชีวิตในภูมิภาค หลักฐานจากเอกสารโบราณ(ครึ่งแรก)

  Author : -

  Description : --

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  สุวรรณภูมิ HUB Podcast

  Author : -

  Description : -

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  สุวรรณภูมิ HUB EP3 ชาติพันธุ์ภาษา: ใคร? เป็นใคร?? ในถิ่นสุวรรณภูมิ (ครึ่งหลัง)

  Author : -

  Description : -

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  สุวรรณภูมิ HUB EP3 ชาติพันธุ์ภาษา: ใคร? เป็นใคร?? ในถิ่นสุวรรณภูมิ (ครึ่งแรก)

  Author : -

  Description : -

  รายละเอียด
This website uses cookies to help us to provide you with a good experience when you use the website and also allows us to improve the website. By continuing to use the website, you are agreeing to us placing cookies on your computer or read cookie Privacy Policy . You are agreeing to us placing cookies on your computer
ChatBot cancel

สวัสดีฉันคือแชทบอทจาก
ธัชชา ฉันสามารถช่วยอะไรได้บ้าง?

ChatBot cancel
สวัสดีฉันคือแชทบอทจาก
ธัชชา ฉันสามารถช่วยอะไรได้บ้าง?
powered by Eventpass

ธัชชา มีสถานะเป็นหน่วยงานภายในระดับกองของสำนักปลัดกระทรวง อว. ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใด ๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้งให้ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

© 2021 TASSHA, Office of the Permanant Secretary , Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.

แอปพลิเคชั่นทั้งหมดของกระทรวง อว.

ติดตาม "ธัชชา" ได้ที่