VDO

 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  การเสวนาสืบสานเศรษฐกิจพอเพียง สู่โมเดลการพัฒนาระดับสากล

  Author :

  Description :

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  เสวนา เรื่อง ช่างศิลป์ท้องถิ่น : เศรษฐกิจสร้างสรรค์บนวิถีพุทธ

  Author :

  Description :

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  งานเสวนาวิชาการซีรีส์กรุงรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2 เรื่อง “ชาวสยามกับการรู้หนังสือในสังคมอุดมปัญญา”

  Author :

  Description :

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  เสวนาวิชาการซีรีส์กรุงรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1 จากเรือกสวนสู่สำเภา รัตนโกสินทร์สมัยรัชกาลที่ 3

  Author :

  Description :

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  การเสวนา เรื่อง "พระลากภาคใต้ สกุลช่างนครศรีธรรมราช และการสร้างพระลากแม่ยุพา" ณ บ้านขุนบวรรัตนารักษ์ ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

  Author :

  Description :

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  เสวนาวิชาการ ช่างศิลป์ท้องถิ่นไทย Never die ด้วยพลัง อว.”

  Author :

  Description :

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  ชวนชม เกลือศาสตร์ สารคดีสั้นในโครงการ "อว.พารู้ พารัก รากเหง้าแผ่นดินไทย"

  Author :

  Description :

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  ชวนชม แพรวพราว สารคดีสั้นในโครงการ "อว.พารู้ พารัก รากเหง้าแผ่นดินไทย"

  Author :

  Description :

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  การเสวนา บันดาลไทย “ทะยานให้สร้างสรรค์ ปั้นไทยด้วยมือ GEN Z

  Author :

  Description :

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  ฟังย้อนหลัง เสวนา Mini Talk mini Trend เรื่อง “ฎ ชฎา Pop Coolture” จาก TASSHA (ธัชชา) วิทยสถานด้าน สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย อว.

  Author :

  Description :

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  บทสัมภาษณ์พิเศษ "ช่างศิลป์ ถิ่นไทย"

  Author :

  Description :

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  เชิญรับฟังย้อนหลัง งานสัมมนาวิชาการการพัฒนาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศไทย

  Author :

  Description :

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  อว. จัดเสวนาซีรีย์ประวัติศาสตร์ กรุงรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3 “ก้าวย่างที่มั่นคง กำเนิดกรุงรัตนโกสินทร์”

  Author :

  Description :

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  เชิญรับฟังย้อนหลัง เสวนาวิชาการซีรีส์กรุงรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 4 "Disruptive Times สมัยพระจอมเกล้าฯ"

  Author : จัดโดย ธัชชา วิทยสถานแห่งภูมิปัญญาไทย สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และ ศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย

  Description :

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  งานเสวนาวิชาการ เเละนิทรรศการ "เปิงใจ๋ เก่า-ใหม่ สล่าศิลป์ล้านนา"

  Author : โดย สถาบันช่างศิลป์ท้องถิ่น ธัชชา

  Description : งานเสวนาวิชาการ เเละนิทรรศการ "เปิงใจ๋ เก่า-ใหม่ สล่าศิลป์ล้านนา" วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2566 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโดย สถาบันช่างศิลป์ท้องถิ่น ธัชชา

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  รัศมี ชูทรงเดช: ว่าด้วยสุวรรณภูมิ

  Author : -

  Description : -

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  Lady New : นิทรรศการ “วิถีศรัทธาอีสาน : มรดกวัฒนธรรมจากอดีตสู่ปัจจุบัน" ระหว่างวันที่ 22 – 27 มี.ค.

  Author : -

  Description : -

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  นิทรรศการ “วิถีศรัทธาอีสาน : มรดกวัฒนธรรมจากอดีตสู่ปัจจุบัน” นิทรรศการ “วิถีศรัทธาอีสาน : มรดกวัฒนธรรมจากอดีตสู่ปัจจุบัน” นิทรรศการ “วิถีศรัทธาอีสาน : มรดกวัฒนธรรมจากอดีตสู่ปัจจุบัน”

  Author :

  Description :

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  SMART LIVE : นิทรรศการ “วิถีศรัทธาอีสาน : มรดกวัฒนธรรมจากอดีตสู่ปัจจุบัน”

  Author : -

  Description : -

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  อว. เปิดตัวนิทรรศการ “วิถีศรัทธาอีสาน: มรดกวัฒนธรรมจากอดีตสู่ปัจจุบัน”

  Author : -

  Description : -

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  พิพิธภัณฑ์ฯ พิมาย ขอ ซินโครตรอน วิเคราะห์ แหล่งที่มาทองคำพันปี

  Author : -

  Description : -

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  เอนก เหล่าธรรมทัศน์: ว่าด้วยสุวรรณภูมิ

  Author : -

  Description : -

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  นิทรรศการ วิถีศรัทธาอีสาน มรดกวัฒนธรรมจากอดีตสู่ปัจจุบัน

  Author : -

  Description : -

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  สุวรรณภูมิ HUB EP4 เศรษฐกิจและชีวิตในภูมิภาค หลักฐานจากเอกสารโบราณ(ครึ่งแรก)

  Author : -

  Description : --

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  สุวรรณภูมิ HUB Podcast

  Author : -

  Description : -

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  สุวรรณภูมิ HUB EP3 ชาติพันธุ์ภาษา: ใคร? เป็นใคร?? ในถิ่นสุวรรณภูมิ (ครึ่งหลัง)

  Author : -

  Description : -

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  สุวรรณภูมิ HUB EP3 ชาติพันธุ์ภาษา: ใคร? เป็นใคร?? ในถิ่นสุวรรณภูมิ (ครึ่งแรก)

  Author : -

  Description : -

  รายละเอียด
This website uses cookies to help us to provide you with a good experience when you use the website and also allows us to improve the website. By continuing to use the website, you are agreeing to us placing cookies on your computer or read cookie Privacy Policy . You are agreeing to us placing cookies on your computer
ChatBot cancel

สวัสดีฉันคือแชทบอทจาก
ธัชชา ฉันสามารถช่วยอะไรได้บ้าง?

ChatBot cancel
สวัสดีฉันคือแชทบอทจาก
ธัชชา ฉันสามารถช่วยอะไรได้บ้าง?
powered by Eventpass

ธัชชา มีสถานะเป็นหน่วยงานภายในระดับกองของสำนักปลัดกระทรวง อว. ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใด ๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้งให้ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

© 2021 TASSHA, Office of the Permanant Secretary , Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.

แอปพลิเคชั่นทั้งหมดของกระทรวง อว.

ติดตาม "ธัชชา" ได้ที่