E-book

 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  E-Book การเสื่อมสภาพของศิลปกรรม

  Author :

  Description :

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  E-Book สีสันบนศิลปกรรม

  Author :

  Description :

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  E-Book ช่างศิลป์ถิ่นกรุงเก่า

  Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรรุ่ง เทียนปิ๋วโรจน์ อาจารย์ ดร.พิมพ์ปฏิมา นเรศศิริกุล อาจารย์ศุภสุตา ปรีเปรมใจ

  Description :

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  E-book ฮูปแต้มเมืองน่าน ฉบับมัธยมศึกษา

  Author : ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

  Description :

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  E-book เทคนิคการเขียนภาพร่าง จิตรกรรมฝาผนังรูปแบบสกุลช่างน่าน

  Author : ผู้เขียน : ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์ วาดภาพประกอบ : พงษ์พรรณ เรือนนันชัย

  Description :

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  Thailand and China amidst Changing Regional Architecture

  Author : สถาบันโลกคดีศึกษา

  Description : ด้วยความที่วัฒนธรรมไทยกับจีนใกล้เคียงกัน การคบหาสมาคมไทย-จีน จึงเป็นไปได้สนิทแนบแน่น ทำให้เราได้รับรู้ความคิดต่างๆ ของจีนมากขึ้น

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  ปัญหาการเมืองในพม่าและ ผลที่จะกระทบต่อไทย...โดยเฉพาะปัญหาผู้หนีภัย

  Author : สถาบันโลกคดีศึกษา

  Description : ปัญหาการเมืองภายในพม่าและผลกระทบที่จะกระทบต่อไทยโดยเฉพาะปัญหา ผู้หนีภัยแน่นอนปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาที่เกิดจากการปฏิวัติเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  แบบแผนการฑูตไทย

  Author : สถาบันโลกคดีศึกษา

  Description : รศ. ดร. ศุภมิตร ปิติพัฒน์ ให้ความคิดเห็นในเรื่องแบบแผนการฑูต ว่าไม่มี แบบแผนที่ชัดเจนยั่งยืน

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  สถานะของไทยท่ามกลาง การแข่งขันระหว่างจีนกับสหรัฐ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

  Author : สถาบันโลกคดีศึกษา

  Description : สถาบันโลกคดีศึกษา คือ 1 ใน 5 สถาบันของ สบว. (ธัชชา) ซึ่ง ธัชชา ในพจนานุกรม แปลว่า ผู้ถือธง ผู้นำ ผู้ทำสิ่งที่ดี จึงใช้คำว่า “ธัชชา” แทนชื่อเต็มของสถาบัน

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  สืบรากเหง้าผู้คน ในสุวรรณภูมิ ผ่านดีเอ็นเอมนุษย์โบราณ

  Author : สถาบันสุวรรณภูมิศึกษา

  Description : 1 ปีกับการศึกษาด้านพันธุศาสตร์ เกี่ยวกับ DNA มนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์

  รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรม

  ฐานข้อมูล

  โลกคดีที่ วินส์ พึงรู้

  Author : สถาบันโลกคดีศึกษา

  Description : วินส์เป็นหลักสูตรของ อว. ที่นําผู้บริหารระดับสูง ของกระทรวงจากประมาณ 200 หน่วยงาน

  รายละเอียด
This website uses cookies to help us to provide you with a good experience when you use the website and also allows us to improve the website. By continuing to use the website, you are agreeing to us placing cookies on your computer or read cookie Privacy Policy . You are agreeing to us placing cookies on your computer
ChatBot cancel

สวัสดีฉันคือแชทบอทจาก
ธัชชา ฉันสามารถช่วยอะไรได้บ้าง?

ChatBot cancel
สวัสดีฉันคือแชทบอทจาก
ธัชชา ฉันสามารถช่วยอะไรได้บ้าง?
powered by Eventpass

ธัชชา มีสถานะเป็นหน่วยงานภายในระดับกองของสำนักปลัดกระทรวง อว. ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใด ๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้งให้ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

© 2021 TASSHA, Office of the Permanant Secretary , Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.

แอปพลิเคชั่นทั้งหมดของกระทรวง อว.

ติดตาม "ธัชชา" ได้ที่