อว. โดย ธัชชา และ U2T ให้ทุนกว่า 300,000 บาท สำหรับนักศึกษาที่นำความคิดสร้างสรรค์มาพลิกฟื้นให้มรดกภูมิปัญญาไทยเกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้จริง

 

อว. โดย ธัชชา และ U2T ให้ทุนกว่า 300,000 บาท สำหรับนักศึกษาที่นำความคิดสร้างสรรค์มาพลิกฟื้นให้มรดกภูมิปัญญาไทยเกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้จริง
      ประเทศที่เจริญแล้วต้องให้ความสำคัญกับภูมิปัญญา ประวัติศาสตร์ของชาติ โดยคนรุ่นใหม่ต้องสามารถเชื่อมโยงและนำมาปรับใช้กับเทคโนโลยีที่ทันสมัย จะทำให้ประเทศไทยมีราคาแพงขึ้น 

และสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้แบบมีราก มีที่มาที่ไป....ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.อว.

      ธัชชา วางรากฐานของการฟื้นฟูมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไว้ และพร้อมเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อช่วยกันขับเคลื่อน สร้างคุณค่า ให้เกิดมูลค่า สร้างรายได้ให้กับประเทศด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จาก “ปัญญา” ของชาติ....รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวง อว.


โอกาสสำคัญของคน GEN Z ที่จะผนึกไอเดียและมรดกวัฒนธรรมไทย
ชิงโล่เกียรติยศ และเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท พร้อมสัมผัสประสบการณ์การอบรมจากวิทยากรมืออาชีพ และโอกาสพัฒนาผลงานสู่ระดับสากล
การประกวดออกแบบที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มจากมรดกวัฒนธรรมไทยด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จากคนรุ่นใหม่
"ทะยานให้สร้างสรรค์ ปั้นไทยด้วยมือ GEN Z"


เปิดรับสมัคร 4 หมวดหมู่ได้แก่
1. การประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัย
2. การประกวดออกแบบเครื่องประดับ
3. การประกวดงานสร้างสรรค์ (จิตรกรรม ประติมากรรม และสื่อผสม)
4. การประกวดภาพยนต์โฆษณา

This website uses cookies to help us to provide you with a good experience when you use the website and also allows us to improve the website. By continuing to use the website, you are agreeing to us placing cookies on your computer or read cookie Privacy Policy . You are agreeing to us placing cookies on your computer
ChatBot cancel

สวัสดีฉันคือแชทบอทจาก
ธัชชา ฉันสามารถช่วยอะไรได้บ้าง?

ChatBot cancel
สวัสดีฉันคือแชทบอทจาก
ธัชชา ฉันสามารถช่วยอะไรได้บ้าง?
powered by Eventpass

ธัชชา มีสถานะเป็นหน่วยงานภายในระดับกองของสำนักปลัดกระทรวง อว. ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใด ๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้งให้ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

© 2021 TASSHA, Office of the Permanant Secretary , Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.

แอปพลิเคชั่นทั้งหมดของกระทรวง อว.

ติดตาม "ธัชชา" ได้ที่