MOU ความร่วมมือด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ คาดภายใน 5 ปี สร้างให้ประเทศมีเศรษฐกิจสร้างสรรค์และวัฒนธรรมมูลค่าสูงเพื่อสร้างรายได้

ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เป็นประธาน MOU ความร่วมมือด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ คาดภายใน 5 ปี ความร่วมมือนี้จะสร้างให้ประเทศมีเศรษฐกิจสร้างสรรค์และวัฒนธรรมมูลค่าสูงเพื่อสร้างรายได้


1 c69af


(21 มิถุนายน 2564) ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ ระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ธัชชา) และเครือข่ายมหาวิทยาลัยและหน่วยงานขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 29 แห่ง พร้อมด้วย ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ และ รศ.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุม


2 63d15


ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก รมว.อว. กล่าวว่า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในฐานะหน่วยงานหลักของประเทศ ในการบูรณาการการเรียน การสอน การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรมของประเทศด้วยสหวิทยาการ โดยการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาบุคลากรทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศไปสู่การสร้างคุณค่าและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของชาติด้วยการผสมผสานทางเศรษฐกิจและความรู้ และเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ สันทวไมตรี และน้ำใจ ส่งเสริมประเทศมีรายได้และพ้นกับดักของประเทศที่ยากจน


3 6ded8   7 4b37a


เป้าหมายสำคัญของการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศนี้ ก็เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดผลต่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศไทยด้วยเศรษฐกิจและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ซึ่งในระยะแรกจะมุ่งดำเนินการใน 5 ประเด็นมุ่งเป้าที่สำคัญของประเทศ โดยสถาบันภายในธัชชา ดังนี้ (1) สถาบันสุวรรณภูมิศึกษา (2) สถาบันโลกคดีศึกษา (3) สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง (4) สถาบันพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแห่งชาติ (5) สถาบันช่างศิลป์ท้องถิ่น ให้ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์มีกลไกที่จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการวิจัยพัฒนาและบูรณาการองค์ความรู้แบบสหวิทยาการ ซึ่งมีความสร้างสรรค์อย่างยิ่งต่อระบบการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ อันจะนำมาสู่การแก้ปัญหาแบบองค์รวม การสร้างเทคนิค องค์ความรู้ การพัฒนางานวิจัยใหม่ๆ ที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันและอนาคต โดยการขับเคลื่อนเพื่อสร้างคุณค่าและผลประโยชน์ของชาติ เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านการเชื่อมโยงประเทศไทยเข้ากับภูมิภาคและโลกต่อไป


9 39886


รมว.อว. กล่าวต่อว่า สำหรับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการร่วมมือกันของหลายมหาวิทยาลัยและสถาบันรวมถึงหน่วยงานทางด้านศิลปวิทยาการทั้งหลาย ที่จะได้นำเอาจุดแข็งและความสามารถของแต่ละหน่วยงาน สถาบันมาร่วมสร้างบุคลากรของประเทศ สร้างงานวิชาการและงานวิจัยด้วยการศึกษาค้นคว้าอย่างถูกต้องครบถ้วน และนำมาต่อยอดองค์ความรู้สู่การนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงและสร้างรายได้ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้กับประเทศต่อไป


“ผมหวังจะเห็นว่าภายใน 5 ปี ความร่วมมือของเราสามารถจะสร้างให้ประเทศมีเศรษฐกิจสร้างสรรค์และวัฒนธรรมมูลค่าสูงเพื่อสร้างรายได้ให้กับประเทศ เป็นการปฏิรูปการสนับสนุนทางวิชาการครั้งสำคัญ หวังว่าจะมีฐานความความรู้และบันทึกทางประวัติศาสตร์ของประเทศ และภูมภาคที่ยาวนาน 2,500 - 3,000 ปี ให้คนปัจจุบันและรุ่นหลังให้ทราบอารยธรรม รากเหง้า และนี่แค่เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วน”


 

ข่าว : นางสาวพรนภา สวัสดี
ถ่ายภาพ : นายสกล นุ่นงาม
ถ่ายภาพวีดิโอ : นายสุเมธ บุญเอื้อ
กลุ่มสื่อสารองค์กร กองกลาง
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732 โทรสาร 0 2333 3834
e-mail : pr@mhesi.go.th
Facebook : @MHESIThailand
Twiiter : @MHESIThailand
Call Center โทร.1313

This website uses cookies to help us to provide you with a good experience when you use the website and also allows us to improve the website. By continuing to use the website, you are agreeing to us placing cookies on your computer or read cookie Privacy Policy . You are agreeing to us placing cookies on your computer
ChatBot cancel

สวัสดีฉันคือแชทบอทจาก
ธัชชา ฉันสามารถช่วยอะไรได้บ้าง?

ChatBot cancel
สวัสดีฉันคือแชทบอทจาก
ธัชชา ฉันสามารถช่วยอะไรได้บ้าง?
powered by Eventpass

ธัชชา มีสถานะเป็นหน่วยงานภายในระดับกองของสำนักปลัดกระทรวง อว. ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใด ๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้งให้ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

© 2021 TASSHA, Office of the Permanant Secretary , Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.

แอปพลิเคชั่นทั้งหมดของกระทรวง อว.

ติดตาม "ธัชชา" ได้ที่