สร้างเมืองชุมชมเข้มแข็ง อว. ผลักดันนวัตกรรมการเกษตรสู่พื้นที่ลำปาง ขยายผลเชียงใหม่สู่มรดกของชาติ ด้วยนวัตกรรมเพลงพื้นบ้านไทย

 


12 พฤศจิกายน 2564 ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีส่งมอบผลงานนวัตกรรมการเกษตร เครื่องอบแห้งอินฟราเรดแบบถังหมุนให้แก่วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง ส่งเสริมชุมชน เข้มแข็งผ่านกลไกทางนวัตกรรม สร้างความมั่นคงในพื้นที่ เยี่ยมชมศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (เจ้าน้อย มหาอินทร์ ณ เชียงใหม่) และเป็นประธานในพิธีเปิดการแสดง “ดนตรีไหว้สาบูรพาจารย์” โครงการขยายผล ต่อยอดนวัตกรรมเพลงพื้นบ้านเพื่อเผยแพร่ให้เป็นมรดกของชาติ ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหารจังหวัดเชียงใหม


67AD41BB 5834 4CD7 BBBB 4BF06DF6C8A2 9b460


ศ พิเศษ ดร. เอนก กล่าวถึง บทบาทของ อว. ในการสนับสนุนผลงานวิจัยทางการเกษตรวนพื้นที่จังหวัดลำปาง ว่า ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มามอบเครื่องอบแห้งอินฟราเรดแบบถังหมุน นวัตกรรมทางการเกษตรเพื่อเกษตรกร ผมอยากจะชี้ให้พี่น้องประชาชนเห็นว่า ประเทศไทยจะเจริญก้าวหน้าได้ต้องใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและความรู้อันนำไปสู่การพัฒนาการวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวง อว. และรัฐบาลมุ่งเน้นตั้งใจที่จะนำพาประเทศไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงและพัฒนาแล้วภายใน 20 ปีข้างหน้า ซึ่งรัฐบาลจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง จะพาเกษตรกรมีรายได้สูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งการที่จะเป็นแบบนั้นได้ต้องพึ่งพาอาศัยวิทยาศาสตร์และเทคโนยี เครื่องอบแห้งอินฟราเรดเครื่องนี้เป็นตัวอย่างของงานกระทรวง อว. ที่สร้างประโยชน์ต่อเกษตรกรชุมชน เป็นการยกระดับมูลค่าทางเศรษฐกิจ ซึ่งที่ผ่านมาการเกษตรของประเทศไทยทำเยอะแต่ขายได้น้อย กระทรวง อว. ตอบรับนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรี ที่มุ่งเน้นเศรษฐกิจแบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยี ทำให้การเกษตรเป็นเกษตรกรที่ทำไม่ต้องมากแต่เวลาขายได้เยอะ จนกลายเป็นเกษตรที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีรายได้สูง


5FAEE8C5 B7F2 4AF8 84F9 067A74DF7B2A 35017


ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก พูดเกี่ยวกับ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) ว่า ผมในฐานะคนล้านนา ปลื้มใจที่ทุกท่านช่วยกันอนุรักษ์สถาปัตยกรรมล้านนาไทย การนำเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาประยุกต์ใช้ในปัจจุบัน ทำให้เกิดการเผยแพร่ข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมล้านนาไปสู่ระดับโลก ผมอยากให้สถานที่แห่งนี้บูรณะและพัฒนาต่อยอดอย่างต่อเนื่องซึ่งจะเป็นการเก็บรักษาไว้ให้ชนรุ่นหลังได้เห็นและยังเป็นตัวอย่างการอนุรักษ์ การประยุกต์และสร้างสรรค์เอกลักษณ์ของงานสถาปัตยกรรมล้านนาต่อไป


กลุ่มสื่อสารองค์กร กองกลาง

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732

e-mail :  pr@mhesi.go.th

Facebook : @MHESIThailand

Twiiter : @MHESIThailand

 
Call Center โทร.1313
This website uses cookies to help us to provide you with a good experience when you use the website and also allows us to improve the website. By continuing to use the website, you are agreeing to us placing cookies on your computer or read cookie Privacy Policy . You are agreeing to us placing cookies on your computer
ChatBot cancel

สวัสดีฉันคือแชทบอทจาก
ธัชชา ฉันสามารถช่วยอะไรได้บ้าง?

ChatBot cancel
สวัสดีฉันคือแชทบอทจาก
ธัชชา ฉันสามารถช่วยอะไรได้บ้าง?
powered by Eventpass

ธัชชา มีสถานะเป็นหน่วยงานภายในระดับกองของสำนักปลัดกระทรวง อว. ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใด ๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้งให้ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

© 2021 TASSHA, Office of the Permanant Secretary , Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.

แอปพลิเคชั่นทั้งหมดของกระทรวง อว.

ติดตาม "ธัชชา" ได้ที่