"อว.พารู้ พารัก รากเหง้าแผ่นดินไทย" สารคดีประวัติศาสตร์ 3 เรื่อง 3 รส สัมผัสรากเหง้าภูมิปัญญาในอดีต เรียนรู้ปัจจุบัน ต่อยอดสร้างโอกาสในอนาคต


"อว.พารู้ พารัก รากเหง้าแผ่นดินไทย" สารคดีประวัติศาสตร์ 3 เรื่อง 3 รส สัมผัสรากเหง้าภูมิปัญญาในอดีต เรียนรู้ปัจจุบัน ต่อยอดสร้างโอกาสในอนาคต


     3 กุมภาพันธ์ 2566 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และธัชชา วิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย จับมือ มหาวิทยาลัยศิลปากร และองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ผลิตภาพยนตร์สารคดีที่สะท้อนประวัติศาสตร์ รากเหง้าของคนไทย จากโครงการ "อว.พารู้ พารัก รากเหง้าแผ่นดินไทย" เป็นทั้งความบันเทิงและเครื่องมือสื่อสารที่ทรงพลังในการบอกเล่าเรื่องราวที่เชื่อมโยงอดีตมาสู่ปัจจุบัน สร้างแรงบันดาลใจสู่การรักษา "ศิลปวัฒนธรรม" ของประเทศ ทั้งส่วนที่เป็นการอนุรักษ์ การปรับเปลี่ยนและพัฒนา ให้คนไทยและเยาวชนคนรุ่นใหม่มีความเข้าใจและความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ความเป็นไทยให้ถึงแก่น นำไปสู่การเรียนรู้และต่อยอดสร้างโอกาสในอนาคต โดยได้รับเกียรติจาก ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ พร้อมด้วย ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง อว. ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการ วช. ผู้บริหารหน่วยงาน มหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม


สารคดีสั้น 3 เรื่อง 3 รส เป็นเรื่องราวจากหลักฐานข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ที่ถูกสืบค้น รวบรวม และบันทึกไว้ โดยนักวิชาการโบราณคดี จาก ม.ศิลปากร ในมุมใหม่ที่ไม่เคยถูกเปิดเผยมาก่อน ที่สร้างความภาคภูมิใจและแรงบันดาลใจจากภูมิปัญญาในอดีต เชื่อมโยงรากเหง้าอันรุ่งเรือง มั่งคั่งและรุ่งโรจน์ สู่การเรียนรู้และต่อยอดในปัจจุบัน เพื่อทำอดีตให้เป็นโอกาสของอนาคต นำไปสู่การรับรู้และมีทัศนคติของการเป็นพลเมือง การอยู่ร่วมกันอย่างไม่แบ่งแยก การเข้าใจบริบทของการเปลี่ยนแปลง และร่วมกันพัฒนาประเทศต่อไป โดยมีรายละเอียดของสารคดีสั้นทั้ง 3 เรื่อง ได้แก่

1. มรสุมแสงดาว...เรื่องราวของสุวรรณภูมิ ไม่ใช่ดินแดนแห่งความเชื่อหรือตำนาน แต่เป็นดินแดนของประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา การค้า มิใช่เป็นเพียงอดีต "รุ่งเรือง" แต่จะเป็นอนาคตรุ่งโรจน์ที่ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

2. เกลือศาสตร์...เรื่องราวประวัติศาสตร์ของวัตถุดิบอาหารที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับคนไทยอย่าง "เกลือ" ทรัพยากรที่มีค่าดั่งทอง ที่สร้างความ "มั่งคั่ง" ให้แผ่นดิน ในดินแดนที่เคยถูกเรียกว่าสุวรรณภูมิ

3. แพรวพราว...เรื่องราวของหญิงสาวคนรุ่นใหม่ ที่เห็นคุณค่าวิถีแห่งวัฒนธรรมโบราณ นำมาเรียนรู้และต่อยอดงานของเธอจน "รุ่งโรจน์" ประสบความสำเร็จ


This website uses cookies to help us to provide you with a good experience when you use the website and also allows us to improve the website. By continuing to use the website, you are agreeing to us placing cookies on your computer or read cookie Privacy Policy . You are agreeing to us placing cookies on your computer
ChatBot cancel

สวัสดีฉันคือแชทบอทจาก
ธัชชา ฉันสามารถช่วยอะไรได้บ้าง?

ChatBot cancel
สวัสดีฉันคือแชทบอทจาก
ธัชชา ฉันสามารถช่วยอะไรได้บ้าง?
powered by Eventpass

ธัชชา มีสถานะเป็นหน่วยงานภายในระดับกองของสำนักปลัดกระทรวง อว. ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใด ๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้งให้ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

© 2021 TASSHA, Office of the Permanant Secretary , Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.

แอปพลิเคชั่นทั้งหมดของกระทรวง อว.

ติดตาม "ธัชชา" ได้ที่