เสวนาวิชาการธัชชาซีรีย์กรุงรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ “Disruptive Time สมัยพระจอมเกล้าฯ”

 


วันที่ 23 มกราคม 2566 ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า สป.อว./ “ธัชชา” วิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย จัดเสวนาวิชาการธัชชาซีรีย์กรุงรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ “Disruptive Time สมัยพระจอมเกล้าฯ” โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดงาน นอกจากนั้นยังมีการอภิปรายจากผู้ทรงคุณวุฒิในหัวข้อ “สังคมเปลี่ยน ความคิดเปลี่ยน สมัยรัชกาลที่ 4” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หัวข้อ “งานวิทยาศาสตร์พัฒนาประเทศไทย” โดย ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)


  สำหรับเวทีเสวนาในแต่ละครั้ง ถือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้ที่สนใจ กับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มาร่วมอภิปรายในหัวข้อที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของไทย ซึ่งตรงกับเป้าหมายสำคัญของกระทรวง อว. ในฐานะที่เป็นกระทรวงแห่งความรู้ ศิลปะวิทยาการ ผสมผสานทั้งสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ ตลอดจนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างยั่งยืนThis website uses cookies to help us to provide you with a good experience when you use the website and also allows us to improve the website. By continuing to use the website, you are agreeing to us placing cookies on your computer or read cookie Privacy Policy . You are agreeing to us placing cookies on your computer
ChatBot cancel

สวัสดีฉันคือแชทบอทจาก
ธัชชา ฉันสามารถช่วยอะไรได้บ้าง?

ChatBot cancel
สวัสดีฉันคือแชทบอทจาก
ธัชชา ฉันสามารถช่วยอะไรได้บ้าง?
powered by Eventpass

ธัชชา มีสถานะเป็นหน่วยงานภายในระดับกองของสำนักปลัดกระทรวง อว. ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใด ๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้งให้ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

© 2021 TASSHA, Office of the Permanant Secretary , Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.

แอปพลิเคชั่นทั้งหมดของกระทรวง อว.

ติดตาม "ธัชชา" ได้ที่