“รมว.อว.” นำทีมลงพื้นที่เกาะสีชัง เสวนา “ธัชชา”

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2564 : ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) นำทีมผู้บริหารกระทรวงฯ และผู้บริหารวิทยสถานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (ธัชชา) ร่วมตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี พร้อมเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน พระราชวังฤดูร้อนของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) จากนั้นได้เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารสัตว์ทะเล เกาะสีชัง โดยชุมชน เพื่อ ชุมชนยั่งยืน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเข้าร่วมเสวนาวิชาการ "ธัชชา" ณ โรงแรมโนโวเทล เกาะสีชัง ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการและโฆษกกระทรวง ดร.พัชรินรุจา จันทโรนานนท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรี ศาสตราจารย์ ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง และ ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวง เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวด้วย

รมว.อว. กล่าวในช่วงหนึ่งของการเสวนาว่า “ประเทศเรามีเรื่องที่น่าทึ่งเยอะมากในประวัติศาสตร์ การทำธัชชา ไม่ได้หมายถึงการแยกประวัติศาสตร์ออกจากปัจจุบันหรืออนาคต แต่เราจะต้องย้อนกลับไปเห็นอดีตของตัวเองแล้วนำอดีตเข้ามามีส่วนในการทำวิทยาการสมัยใหม่ด้วย คนไทยมิใช่คนโบราณ มิใช่คนเชย เราจะต้องปรับวิธีคิดในเชิงวิทยาศาสตร์ ปรากฏการณ์สำคัญประการหนึ่งในการศึกษาประวัติศาสตร์จะพบว่าอนาคตนั้นมีความคล้ายกับอดีต หากอยากรู้อนาคตให้กลับไปมองอดีต ในอดีตเราเป็นประเทศที่โลกาภิวัฒน์มาก่อน เรามีวัฒนธรรมในระดับภูมิภาคแล้วจึงเป็นชาติ ในปัจจุบันเราก็กลับมาพูดถึงโลกาภิวัฒน์ ซึ่งประเทศไทยเคยเป็นมาแล้วในอดีต ดังนั้นถ้าเราสามารถดึงเอาความจัดเจนในอดีตมาใช้ ก็จะมีประโยชน์อย่างมาก ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องย้อนกลับไปศึกษาอดีตในหลากหลายมุมมองให้มากขึ้น ควรจะต้องศึกษาหาความรู้ในเรื่องไทยของเราเองให้มากขึ้น”


การเสวนาวิชาการ “ธัชชา” มีการจัดเสวนาในสองหัวข้อ ได้แก่ หัวข้อ "เส้นทางการค้าอ่าวไทย จีน และ สุวรรณภูมิ จากอดีตถึงปัจจุบัน" โดยมี นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช ผู้อำนวยการสถาบันสุวรรณภูมิศึกษา ธัชชา เป็นผู้ดำเนินรายการ และได้รับเกียรติจาก ศ.(พิเศษ) เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.อว. ศ.ดร.ศรีศักร วัลลิโภดม และนายฐิติพงษ์ คำผุย ผู้อํานวยการส่วนบริการกลาง สํานักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้เสวนาร่วม

และหัวข้อ "โครงสร้างพื้นฐานทาง วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี และความร่วมมือกับธัชชา" ดําเนินรายการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีผู้เสวนาร่วมประกอบด้วย ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อํานวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรชรุจิรวรรธน์ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์ ผู้อํานวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ และนายสมปรารถนา สุขทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

 

เขียนข่าว : วีนัส แก้วประเสริฐ
ถ่ายภาพ : อินทิรา บัวลอย

เผยแพร่ข่าว : ปราณี ชื่นอารมณ์
กลุ่มสื่อสารองค์กร กองกลาง
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โทรศัพท์ 0 2610 5241-47 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732 โทรสาร 0 2333 3834
e-mail : pr@mhesi.go.th
Facebook : @MHESIThailand
Twiiter : @MHESIThailand
Call Center โทร.1313


This website uses cookies to help us to provide you with a good experience when you use the website and also allows us to improve the website. By continuing to use the website, you are agreeing to us placing cookies on your computer or read cookie Privacy Policy . You are agreeing to us placing cookies on your computer
ChatBot cancel

สวัสดีฉันคือแชทบอทจาก
ธัชชา ฉันสามารถช่วยอะไรได้บ้าง?

ChatBot cancel
สวัสดีฉันคือแชทบอทจาก
ธัชชา ฉันสามารถช่วยอะไรได้บ้าง?
powered by Eventpass

ธัชชา มีสถานะเป็นหน่วยงานภายในระดับกองของสำนักปลัดกระทรวง อว. ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใด ๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้งให้ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

© 2021 TASSHA, Office of the Permanant Secretary , Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.

แอปพลิเคชั่นทั้งหมดของกระทรวง อว.

ติดตาม "ธัชชา" ได้ที่