สถาบันไทยคดีศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ เปิดตัวกิจกรรมภายใต้โครงการ “สุวรรณภูมิ” แหล่งอารยธรรมในมิติของคุณค่าด้านการตั้งถิ่นฐาน พัฒนาการของรัฐ ศิลปะ และวัฒนธรรม
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2567 สถาบันไทยคดีศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ เปิดตัวกิจกรรมภายใต้โครงการ “สุวรรณภูมิ” แหล่งอารยธรรมในมิติของคุณค่าด้านการตั้งถิ่นฐาน พัฒนาการของรัฐ ศิลปะ และวัฒนธรรม 
(Suvarnabhumi : Land of Arts and Culture หรือ SLAC) 
โดยมีนางสาวศุภารมย์ ประสาทแก้ว นักวิจัยชำนาญการประจำสถาบันฯ เป็นหัวหน้าโครงการ ภายใต้การสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และวิทยสถานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (ธัชชา)
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย งานเสวนาในหัวข้อ จาก “สุวรรณภูมิ” ถึง “สุพรรณภูมิ” ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านอารยธรรมสุวรรณภูมิ ประกอบด้วย รศ.ดร.รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ ม.รามคำแหง คุณวลัยลักษณ์ ทรงศิริ นักวิชาการด้านโบราณคดี มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ และคุณปรัชญา รุ่งแสงทอง นักโบราณคดีชำนาญการ กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี โดย ดร.สิโรตม์ ภินันท์รัชต์ธร เป็นผู้นำเสวนาและ นิทรรศการ จาก “สุวรรณภูมิ” ถึง “สุพรรณภูมิ” เปิดให้เข้าชม ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (หอศิลปะกรุงเทพฯ BACC) ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2567 (วันที่ 9 – 21 มกราคม จัดอยู่ชั้น L และตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม เป็นต้นไป จัดอยู่ชั้น 1)
This website uses cookies to help us to provide you with a good experience when you use the website and also allows us to improve the website. By continuing to use the website, you are agreeing to us placing cookies on your computer or read cookie Privacy Policy . You are agreeing to us placing cookies on your computer
ChatBot cancel

สวัสดีฉันคือแชทบอทจาก
ธัชชา ฉันสามารถช่วยอะไรได้บ้าง?

ChatBot cancel
สวัสดีฉันคือแชทบอทจาก
ธัชชา ฉันสามารถช่วยอะไรได้บ้าง?
powered by Eventpass

ธัชชา มีสถานะเป็นหน่วยงานภายในระดับกองของสำนักปลัดกระทรวง อว. ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใด ๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้งให้ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

© 2021 TASSHA, Office of the Permanant Secretary , Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.

แอปพลิเคชั่นทั้งหมดของกระทรวง อว.

ติดตาม "ธัชชา" ได้ที่